ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: οπτικό σύστημΑ για το γΡήγορο & ακριβή ΧαρακτηρΙσΜό της ποιότΗτας Διαδικασιών & εξαρτημάτων βιομΗχανικής παραγωγήΣ

Κωδικός: Τ1ΕΔΚ-00924

Περίληψη:

Η ποιότητα της επιφανείας των μηχανολογικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε ποικίλους βιομηχανικούς τομείς αιχμής, αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα για την ποιότητα των τελικών προϊόντων και την αποδοτική λειτουργία τους. Γι’ αυτό το λόγο, καθορίζονται αυστηρές προδιαγραφές της επιφανειακής ποιότητας, με τυπικά παραδείγματα: i) τη πολύ μικρή τραχύτητα (χαμηλή τριβή, ευκολία καθαρισμού – μη ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών), ii) τη συγκεκριμένη διαμόρφωση τραχύτητας (δημιουργία κοιλοτήτων και όχι κορυφών στην τραχύτητα για συγκράτηση λιπαντικού), iii) την απουσία πόρων (ανθεκτικότητα στην διάβρωση, επιστρώσεις σκλήρυνσης).

Τα διαθέσιμα όργανα ποιοτικού ελέγχου της επιφανείας των μηχανολογικών εξαρτημάτων είναι μέσης ακρίβειας, τα οποία αδυνατούν να χαρακτηρίσουν την τελική επιφανειακή ποιότητα με έναν αυστηρά ποσοτικοποιημένο και επιστημονικό τρόπο, ο οποίος απαιτείται λόγω της στοχαστικής φύσης της τραχύτητας. Τα συγκεκριμένα όργανα αρκούνται στον υπολογισμό του ύψους της τραχύτητας (Ra, Rq, Rt κλπ.),δημιουργώντας πολλές φορές ασάφειες ως προς αυτή καθ’ εαυτή την τελική ποιότητα της επιφάνειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτείται και ο προσδιορισμός του είδους και της μικρο-γεωμετρίας της τραχυτήτας όπου μόνον η χρήση εξειδικευμένων επιστημονικών οργάνων, όπως Stylus profilometer, AFM και optical interference profiler μπορεί να προσφέρει. Η χρήση τέτοιων οργάνων δεν είναι συμβατή με το περιβάλλον μηχανουργείου, και είναι υψηλού ή και πολύ υψηλού κόστους σε εγκατάσταση και λειτουργία, και απαιτούν χειρισμό από εξειδικευμένο προσωπικό. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στο χαρακτηρισμό της ποιότητας των εσωτερικών επιφανειών κοιλοτήτων και οπών (borings), κατά τον οποίο ακόμα και αναλύσεις με επιστημονικά όργανα πολύ υψηλού κόστους δεν είναι εφικτές, λόγω ακριβώς της απαίτησης συγκεκριμένης διαμόρφωσης των μετρούμενων επιφανειών.

Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων στα πλαίσια του έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ αναπτύσσεται ένα σύστημα ποσοτικού και αντικειμενικού χαρακτηρισμού της ποιότητας της διαμορφούμενης επιφάνειας και περεταίρω συσχέτισης και ποσοτικοποίησης της με στατιστικές παραμέτρους της τραχύτητας. Το σύστημα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ συνδυάζει μετρήσεις ανακλαστικότητας, αλγορίθμους συμβολομετρίας και στατιστικές, στοχαστικές μεθόδους ανάλυσης και προσαρμογής. Η μετρητική διάταξη θα προσφέρει την εύκολη και άμεση μη καταστροφική καταγραφή της ποιότητας της παραγόμενης επιφάνειας, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως εσωτερικές κοιλότητες, με ένα αντικειμενικό και επιστημονικά καταγεγραμμένο τρόπο. Το σύστημα ΑΧΙΜΗΔΗΣ δεν θα καταγράφει μόνο τις τυπικές τιμές ποσοτικοποίησης του της τραχύτητας, αλλά θα δίνει μια συνολική εικόνα του επίπεδου φινιρίσματος και διαμόρφωσης της επιφάνειας. Επιπρόσθετα θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις που υπάρχουν επικαλύψεις βελτίωσης ή κοσμητικού χαρακτήρα, γεγονός που το καθιστά ένα γενικό σύστημα χαρακτηρισμού επιφανειών.

 

 

 

Φορείς:

ThetaMetrisis AE

CNC Solutions

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προυπολογισμός: 272200€

Λήξη Έργου: 03/2022

Go to top

ThetaMetrisis - Copyright (©) 2019 All Rights Reserved